گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در اردیبهشت99؛ کاهش 6درصدی معاملات

به گزارش مجله ویراپارس، خبرنگاران: بانک مرکزی با انتشار گزارشی به تحلیل تحولات بازار مسکن پایتخت در ماه پیش پرداخت.

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در اردیبهشت99؛ کاهش 6درصدی معاملات

جهت دریافت خدمات قیمت آلاچیق چادری با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش مجله ویراپارس طبق این گزارش تعداد معاملات مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه 99 شش درصد نسبت به ماه مشابه سال پیش کاهش یافته است.

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1399 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره آنالیز ها و سیاست های مالی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

بر اساس این گزارش در اردیبهشت ماه سال 1399، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 3/11 هزار واحد مسکونی بالغ گشت که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/6 درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده به وسیله بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 7 / 169 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/ 33 درصد افزایش نشان می دهد.

حجم معاملات مسکن

به گزارش مجله ویراپارس در این گزارش آمده است آنالیز توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 11310 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 8/38 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سه مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود 2/2 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و 16 سال و بیشتر افزوده شده است.

جدول1- توزیع تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا (واحدمسکونی)

عمر بنا (سال)

اردیبهشت ماه

درصد تغییر

سهم درصد

1397

1398

1399

1398

1399

1398

1399

تا 5 سال

8392

4975

4391

7/40-

7/11-

0/41

8/38

10-6

3147

2195

2070

3/30-

7/5-

1/18

3/18

15-11

2814

1531

1414

6/45-

6/7-

6/12

5/12

20-16

2791

2058

2014

3/25-

4/3-

2/17

8/17

بیش از 20

1963

1342

1421

6/31-

9/5

1/11

6/12

جمع کل

19107

12128

11310

5/36-

7/6-

0/100

0/100

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

توزیع تعداد معاملات اجرا شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1399 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 2/15 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای2 مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب با سهم های 6/9 و 3/8 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 8/72 درصد از کل تعداد معاملات اجرا شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1399مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شتامل مناطق 5، 2، 4، 10، 14، 8، 7، 15، 1 و 3) بوده و 12 منطقه باقی مانده 2/27 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات قیمت مسکن

در بخش دیگر این گزارش تصریح شده است: در اردیبهشت ماه سال 1399، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده به وسیله بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 7 / 169 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 0/11 و 9/33 درصد افزایش نشان می دهد.

جدول 2- عملکرد معاملات اجرا شده در شهر تهران

مقطع زمانی

درصد تغییر

اردیبهشت

فروردین 1399

اردیبهشت 1399

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

تعداد معاملات (واحد مسکونی)

12128

1243

11310

9/809

7/6-

متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال)

126725

152959

169727

0/11

9/33

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 0/339 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 5/78 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1398 به ترتیب 3/30 و 8/32 درصد افزایش نشان می دهند.

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال 1399 به حدود 6/12 هزار واحد مسکونی بالغ گشت که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 3 / 19 درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده به وسیله بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 3/161 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/34 درصد افزایش نشان می دهد.

جدول 3 - عملکرد معاملات اجرا شده در شهر تهران در دو ماهه نخست سال های -99 - 1397

دوماهه

درصد تغییر

1397

1398

1399

1398

1399

تعداد معاملات (واحد مسکونی)

24153

15551

12553

6/35-

3/19-

متوسط قیمت هر مترمربع (هزار ریال)

57543

8/1197

161343

1/108

8/34

ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت ماه سال 1399 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 120 تا 135 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 8/8 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه قیمتی 90 تا 105 میلیون ریال با سهم 6/8 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته استت. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 9/56 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (7/169 میلیون ریال) معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1399 نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات اجرا شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 50 تا 60 مترمربع با سهم 0/15 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 60 تا 70 و 70 تا 80 مترمربع به ترتیب با سهم های 2/14 و 3/11 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 8/53 درصد از معاملات اجرا شده را به خود اختصاص داده اند.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: در اردیبهشت ماه سال 1399، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد آنالیز، واحدهای مسکونی با ارزش 5/4 تا 0/6 میلیارد ریال با اختصاص سهم 6/10 درصد، بیشترین سهم از معاملات اجرا شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش 0/ 6 تا 5/7 با اختصاص سهم 0/10 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 9/51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 12 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

آنالیز شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال 1399 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 5/28 و 3/31 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در انتها این گزارش نیز آمده است: تعداد معاملات اجرا شده در اردیبهشت ماه سال 1399 بالغ بر 3/11 هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/6 درصد کاهش نشان می دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران به ترتیب با 0/11 و9/3 درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 7/169 میلیون ریال رسید.

آنالیز توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سه 8/38 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در ماه مورد آنالیز شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 5/28 و 3/ 31 درصد رشد نشان می دهد.

متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی و تعداد معاملات واحدهای مسکونی اجرا شده در مناطق 22 گانه شهر تهران

اردیبهشت ماه سال 1399

منطقه شهری

متوسط قیمت (هزار ریال)

تعداد معاملات (فقره)

منطقه 1

338,965

506

منطقه 2

264,430

1,085

منطقه 3

306,236

497

منطقه 4

185,949

939

منطقه 5

213,546

1,719

منطقه 6

244,930

394

منطقه 7

164,055

668

منطقه 8

159,309

692

منطقه 9

119,052

263

منطقه 10

114,608

878

منطقه 11

117,708

492

منطقه 12

97,334

323

منطقه 13

153,304

412

منطقه 14

127,275

718

منطقه 15

95,721

538

منطقه 16

91,140

161

منطقه 17

89,157

249

منطقه 18

78,473

243

منطقه 19

94,414

75

منطقه 20

88,878

170

منطقه 21

124,149

143

منطقه 22

157,840

145

متوسط شهر

169,727

11310

ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 2 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: virapars.ir شناسه مطلب: 952

به "گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در اردیبهشت99؛ کاهش 6درصدی معاملات" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در اردیبهشت99؛ کاهش 6درصدی معاملات"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید